Ombyggnation och modernisering av transformatorstation för anslutning av vindkraft

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap

Sammanfattning:

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Rejlers Ingenjörer i Göteborg. Syftet med arbetet är att genom en projektering övergripande presentera utförandet, komponenter, funktioner, ekonomi och situationsplaner för två förslag på stationsutformningar i samband med en ombyggnation och utvidgning av en transformatorstation. Transformatorstationen har i nuläget två spänningsnivåer på 40 kV och 10 kV. I samband med ombyggnationen skall stationen kompletteras med ytterligare en spänningsnivå på 20 kV, för anslutning av ett antal vindkraftverk. För att anläggningen skall uppfylla grundläggande krav, utförs projekteringen genom att sortera och sammanställa relevant information från gällande föreskrifter, standarder och tekniska riktlinjer. Vidare inhämtas ytterligare information från litteratur, kataloger, produktblad och muntlig kontakt med uppdragsgivaren. I arbetet presenteras två förslag på stationsutformningar i enlighet med syftet. Stationens högspänningsapparater dimensioneras och presenteras, och dess reläskyddsfunktioner identifieras. I båda alternativen är transformatorerna placerade utomhus med en stationsbyggnad som rymmer 10 kV-, 20 kV-ställverket, ett batterirum och ett kontrollrum. Skillnaden mellan alternativen ligger främst i att ett av alternativen har ett utomhusbyggt luftisolerat 40 kV-ställverk medan det andra alternativet har ett kompaktare inomhusbyggt luftisolerat 40 kV-ställverk. Den totalt beräknade kostnaden, inklusive drift- och underhållskostnader, under en 25-årsperiod beräknas uppgå till 22,7 Mkr för utomhusalternativet och 22,4 Mkr för inomhusalternativet. Skillnaden mellan alternativen förväntas stiga till inomhusalternativets fördel, om även samhällskostnader vid avbrott vägs in i kalkylen. Rekommendationen är att transformatorstationen uppförs enligt inomhusalternativet, eftersom detta torde anses ge bäst totalekonomi, driftsäkerhet och skydd mot obehörigt tillträde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)