Sjuttio plus och covid-19 pandemins psykiska hälsoeffekter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur ett urval av de födda före år 1950 upplevde covid-19 pandemin samt hur personlighetsdrag och självförmåga kunde fungera som skydd mot ensamhet samt främja välbefinnandet. Analysen bygger på en kvantitativ tvärsnittsstudie genomförd som ett webbaserat frågeformulär vilket spreds via ett bekvämlighetsurval (n=80). Resultaten antyder på tydliga korrelationer mellan flera faktorer för välmående, personlighetsdrag, self-efficacy och ensamhet. T-test för oberoende grupper visade att högre värden av personlighetsdragen öppenhet, utåtriktning, vänlighet och emotionell stabilitet samt högre självförmåga kunde främja ensamhet och välbefinnandet. Vi fann också viss evidens att vissa aspekter av personlighetsdrag och hög självförmåga kunde skydda mot några specifika konsekvenser orsakade av pandemin. Analyserna visar endast riktade samband men ingen självklar kausalitet då det behövs mer långtgående studier och ett större urval för att visa på orsakssamband. Vi fann också stöd till att oavsett personlighetsdrag har nio av tio över sjuttio år ändrat sitt sociala liv utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)