Division i läromedel för årskurs 1-3 : en innehållsanalys av delningsdivision och innehållsdivision i matematikläroböcker och lärarhandledningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

Sammanfattning:

Bakgrund: Enligt Skolverkets rapporter av de internationella studierna TIMSS 2007 (Skolverket, 2008) och TIMSS 2011 (Skolverket, 2012) påpekas det att matematik-kunskaperna hos svenska elever har försämrats. I dessa rapporter framkommer bland annat att de flesta svenska eleverna inte når TIMSS kunskapskala för division. Räknesättet division är enligt Häggblom (2000) det svåraste räknesättet för eleverna att förstå och Löwing (2008) menar att svårigheterna beror på att våra elever inte förstår att man kan tänka och räkna division utifrån två olika aspekter, delningsdivision och innehållsdivision. Forskning visar att matematikundervisningen styrs av matematikläroböcker och enligt McIntosh (2008) behandlas divisionsaspekten delningsdivision mer än innehållsdivision i undervisningen vilket betyder att eleverna inte får möjligheten att arbeta med båda aspekterna lika mycket.

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur divisionsaspekterna delningsdivision och innehållsdivision behandlas i matematikläroböcker och lärarhandledningar för årskurs 1-3.

Metod: För att besvara studiens frågeställningar har studien genomförts utifrån tre olika innehållsanalysmetoder. Dessa är; kvalitativ, kvantitativ och komparativ innehållsanalys. Utifrån dessa och med hjälp av McIntosh (2008) definitioner om divisionsaspekterna analyserades tre olika matematikläroboksserier med tillhörande lärarhandledningar.

Resultat: Resultatet visar i vilken årskursbok division och dess aspekter introduceras och på vilket sätt kapitlen är strukturerade. I samtliga böcker behandlas division i samband med multiplikation och räknesätten arbetas alltid parallellt med varandra. I ett av läromedlen behandlas även division i samband med upprepad addition medan i de andra två uppmanas endast i lärarhandledningen att arbeta med division i samband med upprepad subtraktion. Studien visar också att samtliga granskade matematikläroböcker och lärarhandledningar behandlar båda divisionsaspekterna men hanteringen varierar mellan läromedlen. Resultatet visar att matematikläroböckerna innehåller en ojämn fördelning av divisionsaspekterna och det är fler uppgifter med innehållsdivisions än delningsdivision. Då tidigare forskning pekar på att matematikundervisning styrs av läroböcker, ges elever i lågstadiet färre möjligheter att lära sig räknesättet division utifrån aspekten delningsdivision.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)