Branding och innehållsmarknadsföring : Apples skapande av produktvärde och lojalitet i den digitala tidsåldern

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Digital marknadsföring möjliggör nya sätt att sprida information. Ett problem för företag som erbjuder teknologiska produkter är däremot den stora konkurrensen. Innehållsmarknadsföring ses som ett bättre sätt att nå ut med sitt varumärke till potentiella kunder. Uppsatsens syfte är att undersöka innehållsmarknadsföring i relation till branding, och dessa områdes påverkan påproduktvärde, värde samt lojalitet. Metoden som använts är djupintervjuer av Apple-användare. Studiens resultatet visar främst hur betydelsefull branding är för att skapa en positiv uppfattning av ett varumärkes produkter. Resultatet visar även att innehållsmarknadsföring har en positiv påverkan, men det lyfts inte fram i resultatet som lika viktigt. Främst är det olika former av brandingaktiviteter så som innovation och nya lösningar som ger högt värde. Slutsatsen är att Apple är ett företag som har lyckats skapa premiumprodukter med ett högt produktvärde vilket bidrar till att Apples användare blir lojala kunder.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)