Demenssjukas måltidssituation : Förbättringsmöjligheter för personalens arbete vid måltidssituationen för demenssjuka på ett äldreboende

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Elin Bjerding; Lisa Johansson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Bland personer boende på särskilt boende som lider av demenssjukdom är undervikt och malnutrition vanligt. För att öka aptit och näringsintag har måltidsmiljön stor betydelse. De flesta behöver till slut stöd i form av uppmuntran eller matning. Liknande tidigare studier där måltidsobservationer utfördes på sjukhus har visat att måltiden inte prioriterades av sjukvårdspersonalen och att det inte fanns några riktlinjer för det arbetet som skulle utföras av personalen vid måltiderna.

Syftet med uppsatsen var att studera måltider på en avdelning i ett demensboende för att se hur verksamhet och personal arbetar för att främja matintaget bland de boende.

Under fem observationstillfällen studerades lunchmåltiden på ett boende för äldre med demenssjukdom. Två intervjuer genomfördes, den ena med boendets enhetschef och den andra med en vårdpersonal. Materialet sammanställdes sedan och en tematisk innehållsanalys genomfördes.

Det fanns inga skriftliga riktlinjer för hur personalens arbete vid måltid ska se ut. Det fanns ingen tydlig början eller slut på måltiden. Namnet på maträtten presenterades mycket sällan för de boende och de blev sällan tillfrågade om vilken dryck de ville ha. Bristande teknik i att mata uppmärksammades då de boende fick mat och dryck införd i munnen utan att få tid att tugga klart eller svälja vilket i flera fall ledde till hostattacker.

Riktlinjer behövs för att säkerställa att matintaget optimeras samt att måltidssituationen blir trygg och säker för de boende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)