Könsstympade kvinnors upplevelser av vården : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Kvinnlig könsstympning grundar sig i en mångtusenårig kulturell sed och praktiseras än idag. Det innebär att en viss del eller hela kvinnans yttre könsorgan tas bort. Oftast grundar det sig i gamla traditioner, religiösa eller icke-medicinska skäl. Cirka 200 miljoner kvinnor och flickor beräknas vara drabbade och flera är i riskzonen av att drabbas. I Afrika, Mellanöstern och Asien är proceduren normaliserad i vissa områden. Könsstympningen ger tillstötande svårigheter och medför allvarliga komplikationer som är livslånga och livsfarliga.   Syfte: Syftet med denna studie är att belysa upplevelser av vården hos könsstympade kvinnor. Metod: En litteraturöversikt genomfördes med hjälp av tio artiklar. Artikelsökningar har gjorts med hjälp av databaserna Cinahl Complete och Pubmed. Åtta kvalitativa artiklar och två kvantitativa artiklar valdes. Artiklarna sammanfattades och analyserades utifrån Fribergs metod.    Resultat: Resultatet utifrån tre teman visade att kvinnorna upplevde stigmatisering, bristande bemötande och kompetens om ämnesområdet hos vårdpersonalen. Dock var en del nöjda över vården de fått.  Slutsats: Det finns fortfarande betydligt lite forskning om detta ämnesområde. I studierna framkom det att kvinnorna uppfattade otrevligt bemötande på grund av olika anledningar på vårdplatserna de besökt. Det visades också att sjuksköterskor saknar kunskap och kulturkompetens om könsstympning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)