BARN GÖR SOM DU GÖR, INTE SOM DU SÄGER : En intervjustudie med föräldrar om deras barns alkoholvanor

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka om föräldrars syn på minderårigas alkoholkonsumtion samt om deras uppväxt och erfarenheter med alkohol påverkar deras barns alkoholvanor. Metoden som användes för att besvara detta var tio semistrukturerade intervjuer med föräldrar som har ett eller flera barn som är minst tolv år gamla, de frågor som ställdes berörde deras egna uppväxt i relation till alkohol, deras nuvarande syn på alkohol bland unga samt om deras barns alkoholvanor. Resultatet visade att majoriteten av föräldrarna som deltog i studien upplever att deras alkoholvanor har blivit påverkade av deras egna föräldrars vanor samt att det är möjligt att det har påverkat eller kommer påverka deras barns alkoholvanor i framtiden vilket kan förklaras utifrån studiens teoretiska utgångspunkter social inlärning och socialt arv. Föräldrarna upplever att dagens barn och unga dricker mer än förut vilket säger emot nypublicerad forskning. Den slutsats som kan dras är att föräldrarna även upplever sig ha mer kontroll över sina barns alkoholvanor än vad deras egna föräldrar hade när de var unga då det exempelvis nu finns sociala medier och mobiltelefoner föräldrarna kan använda sig av. Ännu en slutsats är att socialt arv och social inlärning är en möjlig anledning till att föräldrar och barns alkoholvanor har stora likheter med varandra. Detta har implikationer för socialt arbete, inte minst i samarbete med skolan, för att tidigt kunna hjälpa unga i riskzon för alkoholproblematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)