Lärarstudenters uppfattningar om bedömning av andraspråkselevers texter i grundskolan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Syftet för föreliggande arbete rör lärarstudenters uppfattningar om bedömning av texter skrivna av andraspråkselever i grundskolan. Det är tre lärarstudenter för grundskolans årskurs 4-6 och två gymnasielärarstudenter som ingår i studien och de är i slutet av sin utbildning eller precis tagit examen. Undersökningen består dels av intervjuer om textbedömning, dels inspelning av genomförda elevtextbedömningar. Delar av resultatet visar att lärarstudenterna är osäkra på området kring textbedömning. I intervjuerna framförs att det momentet hade behövt vara tydligare i utbildningen. En slutsats som går att dra är att lärarutbildningen behöver förstärkas när det gäller detta område. När deltagarna genomför bedömningar, som en del av studien, kan man se en varierad förmåga när det gäller att synliggöra begrepp och formuleringar kring andraspråkselevers texter; överlag är det få begrepp som lyfts fram. En annan slutsats är att det framkommer en osäkerhet för summativ bedömning till skillnad från formativ bedömning. Deltagarna visar en större tillit till sin förmåga att genomföra formativa bedömningar. Studien visar att en förstärkning i området angående bedömning av andraspråkselevers texter i lärarutbildningen är angeläget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)