Omvårdnadsåtgärder till patienter med diagnosen KOL : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom(KOL) är en långsiktig sjukdom som tar tid innan

den visar symtom. När patienten kommer och vill ha information och åtgärder för sina

symtom har sjukdomsförloppet redan pågått ett tag. Eftersom den är långdragen är

omvårdnadsåtgärderna olika beroende på vart i tiden man ligger i sjukdomen. År 2020

kommer denna patientgrupp vara den tredje största i världen, finns det omvårdnadsåtgärder

som ökar livskvalitén för denna patientgrupp?

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa resultat avseende forskning om

omvårdnad vid kronisk obstruktiv lungsjukdom som leder till förbättrad livskvalité.

Metod: Litteratur studie.

Resultat: Kunskapsutbytet mellan patient och sjuksköterska: Hur viktigt det är med en klar

och tydlig information vid möte mellan sjuksköterska och patient. Att ge stöd och trygghet:

Viktigt att sjuksköterskan finns tillgänglig för patienten, underlätta för patienten:

Sjuksköterskan har en viktig roll hos patienter med KOL för att förbättra deras förutsättningar

för god livskvalité.

Slutsats: Viktigt att skapa en tillit mellan sjuksköterskan och patienten, detta skapar trygghet

och resulterar till en god fysisk omvårdnad. När trygghet och tillit har byggts upp mellan

sjuksköterskan och patienten blir kommunikationen god och man kan tillsammans komma

fram till den bästa lösningen för varje enskild patient.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)