Books & Bricks : a case study on the role of media in library design

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna uppsats är att illustrera vilka effekter olika medietyper och medieteknologier har på biblioteksutformning samt på vilket sätt. Detta undersöks genom två grupper av frågeställningar där den ena fokuserar på medieteknologier som en aktör i ett nätverk och den andra hänvisar till medieteknologiers placering och effekten därav. Teori: För att besvara dessa frågeställningar används i uppsatsen tre huvudsakliga teorier som består av materiell media-teori, posthumanism samt aktör-nätverksteori (ANT). Metod: Den genomförda undersökningen är en fallstudie, och använder sig av en kombination av observationer, existerande dokument och semi-strukturerade intervjuer för att samla in ett empiriskt dataunderlag. Vidare används en kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta det insamlade materialet. Slutsatser: Uppsatsen kommer fram till att processen att utforma ett fysiskt bibliotek kan karakteriseras som ett aktör-nätverk med ett stort antal aktörer som inverkar på bibliotekets design. Medier och medieteknologier är en av dessa aktörer som påverkar bibliotekets utformning genom deras kopplingar till andra aktörer, till värderingar och symbolism samt genom deras materiella förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)