Shared Service Center - En studie om hur en komplex tjänst kan bidra till ett destabiliserat nätverk

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Den här uppsatsen berör den relativt nya organisatoriska lösningen som förekommer inom offentlig sektor, vilken benämns Shared Servece Center (SSC). Ett SSC åsyftar att centralisera en tjänst till en enhet som resterande verksamheter inom en organisation kan vända sig till och nyttja. Detta för att verksamheterna ska minska den tid och energi som läggs ned på aktiviteter som inte tillhör kärnverksamhet. Den organisatoriska sammansättningen består av tre enheter vilka är verksamhet, beställarfunktion samt utförare. Studien tar sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionen där olika förvaltningars IT-verksamhet har slagits samman till en enhet, VGR IT. Tidigare forskning har endast definierat vad som kan vara problematiskt för organisationen vid införandet av SSC-lösningar när en tjänst är komplex till sin karaktär. Föreliggande studie identifierar vilka problem som kan uppstå för beställarfunktionen i ett SSC samt hur enheten hanterar dessa problem i praktiken. Aktör-nätverksteorin och Michael Callons översättningsmodell används som studiens teoretiska lins för att skapa en förståelse för SSC som fenomen. De problem som identifieras i studien samt hur beställarfunktionen hanterar dessa i praktiken beror till stor del på hur Västra Götalandsregionens styrmodell för IT är utformad. Vidare vidtar beställarfunktionen vissa åtgärder för att försöka lösa de problem som finns i förhoppning att skapa en stabilitet i SSC:et där meningsskiljaktigheter mellan aktörerna förekommer. Slutsatserna påvisar att brister i styrningen gör att de åtgärder som vidtas inte får någon inverkan på nätverket eftersom beställarfunktionen tenderar att vara maktlös.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)