PTSD : Något som berör polisen?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Sammanfattning:

När en svår händelse gör det besvärligt eller omöjligt att leva ett normalt liv kan det röra sig om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Syndromet kan utvecklas efter att man blivit utsatt eller bevittnat en traumatisk händelse som orsakat fysiska eller psykiska skador eller då en person känt sig allvarligt hotad. Vi har i vår studie undersökt om poliser kan ge uttryck av samma symtom som uppvisas då en person diagnostiseras av Posttraumatiskt stressyndrom. Vi har tagit del av en mängd litteratur och artiklar samt gjort en enkätstudie på några poliser där resultatet visade att poliser kommer i kontakt med påfrestande händelser som ibland lämnar efterverkningar. I arbetet har vi därefter diskuterat om det kan föreligga en koppling mellan kriminalitet och PTSD även hos poliser så som tidigare studier har uppgett föreligga som orsak till vissa brott. Eftersom anmälningar om övervåld förekommer mot polisen kan det vara en intressant koppling om poliser som utsätts för akut stress och har erfarenhet av något som denne upplevt som allvarligt och traumatiserande, kan reagera med mer våld än vad situationen kräver. Vår slutsats är att det inte alltid uppenbart hur en person mår eftersom symtom undertrycks eller döljs för många på arbetsplatsen men istället kanske tar sin tillflykt på hemmaplan, i alkohol eller narkotikamissbruk, utåtagerande mot familj eller våld i ingripanden som hade kunnat undvikas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)