Samhällskunskapslärare och en reviderad läroplan : Att lära ut nytt centralt innehåll om digitaliseringen på gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Författare: Ferneborg Gustav; Albin Stern; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka vad gymnasielärare i samhällskunskap har för uppfattningar om sitt nya uppdrag att undervisa om digitaliseringens påverkan på samhället. Dessa tillägg i centralt innehåll träder i kraft i samband med resterande ändringar i den nya reviderade läroplanen den första juli 2018. Tidigare forskning om skolreformer tyder på att lärare är en nyckelfaktor i implementeringen aven ny läroplan, vilket gör faktorer som lärarnas kunskaper om ämnet och deras personliga stöd väsentligt. Uppsatsen har sin utgångspunkt i fenomenografisk forskningstradition och kvalitativa intervjuer användes som metod där fyra samhällskunskapslärare intervjuades. Resultatet visar att alla intervjuade lärare uppfattar digitaliseringen som ett relevant fenomen inom ämnet samhällskunskap, men flera av dem uppfattar sina egna kunskaper som bristfälliga. De upplever även andra svårigheter med dessa ändringar och ändringar i sin yrkesroll i allmänhet, som exempelvis brist på information och oklarheter kring revideringen. Faktorer som dessa kan bidra till hur ändringarna tas emot av lärarkåren och hur det aktualiseras i verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)