Intern benchmarking i tillverkningsföretag- En kvalitativ studie av Skanska Stomsystem AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den interna benchmarkingen ger många positiva effekter och ger företaget värdefull information som ska hjälpa Skanska Stomsystem att förbättras och förändras. Dessvärre påverkas kunskapsspridningen negativt av det rådande belöningssystemet då det motverkar de positiva effekter den interna benchmarkingen ger. Det beror på att belöningssystemet kan hindra kunskapsflödet och lärandeprocessen mellan enheterna på grund av att man belönas och bestraffas som enhet och inte som företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)