”Vi behöver finnas i sociala medier” : - En kvalitativ studie om hur Göteborgs stad interagerar med sina invånare med hjälp av sociala medier.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning:

Abstract

Titel: ”Vi behöver finnas i sociala medier” – En kvalitativ studie om hur Göteborgs stad interagerar med sina invånare med hjälp av sociala medier.

Författare: Alexander Lätt och Damir Grande

Handledare: Ebba Sundin

Examinator: Linus Andersson

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap [15 hp]

Termin: VT-16

Antal ord: 15 386

Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka hur Göteborgs stad använder sig av sociala medier för att interagera med invånarna i staden, samt att undersöka hur Göteborgs stads framtida användning av sociala medier kan se ut såväl som att se hur Göteborgs stad fungerar som en opinionsbildare eller ej.

Frågeställningar:1. Hur arbetar Göteborgs stad för att interagera med invånarna med hjälp av sociala medier?2. Vad är Göteborgs stads mål och förväntningar med användningen av sociala medier?3. Hur tror Göteborgs stad att användningen av sociala medier kommer att se ut i framtiden?4. Hur uppfattar Göteborgs stad sin roll som opinionsbildare?

Metod och material: Studien använder sig av en kvalitativ metod. Materialet har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Materialet består av intervjuer med sex personer som arbetar med kommunikation i Göteborgs stad.

Huvudresultat: Göteborgs stads externa kommunikation är endast informativ och inte interaktiv, samt att Göteborgs stad inte är en opinionsbildare utan de informerar enbart om beslut som har fattats i politiken.

Nyckelord: sociala medier, interagerande, kommun, Habermas offentlighetsteori, Tvåstegshypotesen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)