Påverkas religionsundervisningen av lärarens andra ämne? En kvalitativ studie av fyra religionslärares inställning till religionsämnet och den eventuella påverkan av deras andra ämne.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning: Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur ett antal religionslärare, i sin religionsundervisning, resonerar och påverkas av sitt andra ämne. Fyra religionslärare på gymnasiet har observerats och intervjuats utifrån hur de förhåller sig till sina respektive ämnen. Den forskningsansats som ligger till grund för föreliggande undersökning har varit empirisk och med livsvärlden som grund. Detta har lett till att arbetsgången bäst beskrivs med orden upplevelse, dokumentation och reflektion. Resultatet av undersökningen visade att de fyra religionslärarnas undervisning främst påverkades av två faktorer: 1. Lärarnas inställning till deras ämnen. 2. Lärarnas andra ämne. Två av lärarna hade typiska progressionsämnen som andra ämne, något som tydligt ledde till att de tog med sig mer progressionsinriktade tanke- sätt i deras religionsundervisning. De övriga två lärarna hade andra ämnen av mer stoffart, och de tenderade i följd med detta att hänga upp sin undervisning mer på föreläsningar. Avsikten med föreliggande arbete är dock inte att på något sätt göra en värdering av olika metoder, utan endast att påvisa att det finns en reell påverkan av en ämneslärares andra ämne.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)