Läsförståelse vid läsning i digitalt och analogt format

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Idag lever vi i ett samhälle där det nästan inte går att leva utan internet och digitala verktyg då flera vardagliga saker har gått från att vara analoga till att bli digitala. I och med att ett av skolans uppdrag är att förbereda eleverna till att bli en del av samhället, så avspeglas även digifieringen i skolan. Till exempel har läsning i svenskundervisningen gått från att vara analog till att även vara digital. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskning säger om analoga respektive digitala texters påverkan på elevers läsförståelse. Vår frågeställning lyder: Vilken betydelse har analogt respektive digitalt format vid läsning för elevers läsförståelse? Metoden som användes var informationssökning och resultatet visar att interaktiva funktioner hos digitala texter, till exempel funktionen att få texten uppläst, kan leda till både negativa och positiva effekter. Dessutom visar vår kunskapsöversikt att digital läsning kräver mer än analog läsning i form av exempelvis navigering samt att digitala och analoga texter kompletterar varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)