Sjuksköterskans erfarenheter av att möta transpersoner : en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: En transperson är en person som inte identifierar sig med sitt juridiska kön utan mer som det motsatta könet, som både man och kvinna eller inget kön alls. Processen att genomgå en könsbekräftande behandling är såväl social som medicinsk och juridisk. Sjuksköterskan bör sträva efter att behandla samtliga patienter på ett jämlikt sätt. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta transpersoner samt att genomföra en metodologisk granskning av de inkluderade artiklarna. Metod: Detta är en litteraturstudie med beskrivande design, vars resultat har sin grund i åtta kvalitativa och en kvantitativ artikel. Dessa hämtades från databaserna Cinahl och Medline via PubMed. I granskningen av artiklarna framkom två teman och fem underrubriker. Den metodologiska aspekten är undersökningsgrupp. Huvudresultat: Sjuksköterskorna hade bristande kunskaper om transpersoner och därför skapades osäkerhet att bemöta och vårda dessa. Flertalet sjuksköterskor kände rädsla att diskriminera trots att intentionen var att möta dessa personer med respekt och värdighet. Antalet sjuksköterskor som deltog i studierna i de inkuderade artiklarna var 400. Studierna var utförda i USA, Kanada och Australien. Slutsats: Otillräcklig kunskap och rädsla för att göra fel påverkar sjuksköterskan i vårdandet av transpersoner. Mer forskning behövs för att öka förståelsen hos vårdpersonal för att ge bättre förutsättningar till jämlik vård av transpersoner samt för att ge bättre stöd till de som genomgår könsbekräftande behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)