Personcentrerad vård : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Personer med demenssjukdom kan komma att få nedsatta kognitiva funktioner. Personer som insjuknar i en demenssjukdom kan få svårigheter med att sköta sin allmänna dagliga livsföring. En följd till detta kan vara ett behov av hjälp och stöd i vardagen. En utav sjuksköterskornas kärnkompetenser handlar om att synliggöra den hela människan. Vården ges utifrån varje unik person där delaktighet mellan sjuksköterskor och personer med demenssjukdom är centralt. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge personcentrerad vård till personer med demenssjukdom. Metod: En kvalitativ litteraturstudie samt att en beskrivande analys tillämpades i studien. Resultat: Det förekom att sjuksköterskor erfor tids och kunskapsbrist vid arbete med personer med demenssjukdom. Att se till den unika individen samt tillämpandet av levnadsberättelsen var något som sjuksköterskorna kunde ta hjälp av vid formandet av en personcentrerad vård för personer med demenssjukdom. Slutsats: Sjuksköterskor hade både positiva och negativa erfarenheter av att ge personcentrerad vård till personer med demenssjukdom. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)