Sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa patienter : En kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård syftar till att stödja patienter att åstadkomma bästa möjliga livskvalité i livets slut. Målet med palliativ vård är att lindra smärta och symtom för att patienten ska uppleva välbefinnande. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att arbeta utifrån ett personcentrerat arbetssätt. De 6:sn är en vårdmodell som ingår i de personcentrerade arbetssättet och syftar till att lindra lidande, främja välbefinnande och stödja närstående före och efter döden. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda palliativa patienter i livets slutskede på sjukhus. Metoden som användes var en litteraturöversikt och elva kvalitativa artiklar låg till grund för resultatet. Resultatet presenterades i tre huvudteman; betydelse av god kommunikation, närståendes betydelse och aspekter som försvårar den palliativa vården. I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplever att faktorer som brist på tid, kunskap och erfarenhet hindrar en god palliativ vård medan en god kommunikation till patient och närstående medför en trygghet. Konklusion: Sammanfattningsvis visade detta examensarbete att många faktorer spelade in för att kunna ge en god palliativ vård i livets slutskede.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)