Hur gestaltar och urskiljer Yoko Shimomura olika versioner av samma karaktärer i musikaliska karaktärsteman? : En fallstudie om spelkompositören Yoko Shimomuras musikaliska kännetecken och bosskampsteman i spelserien Kingdom Hearts

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskapen om Yoko Shimomuras musikaliska kännetecken och hur hon gestaltar, urskiljer samt sammankopplar karaktärer i instrumental spelmusik, med särskilt fokus på några av spelserien Kingdom Hearts (2002-2020) bosskampssituationer. Detta görs genom analyser av sex bosskampsteman centrerat kring olika versioner av spelseriens centrala antagonist Xehanort. Versioner som inte enbart byter namn och utseende genom spelserien, utan även klonats, rest i tiden, kroppsligt besatt andra karaktärer eller som delats upp i två eller fler versioner av en och samma karaktär. Uppsatsen ämnar även att pröva och utforska Shimomuras kompositionstekniker i en egen musikalisk gestaltning, för att på så vis illustrera hur uppsatsens resultat praktiskt kan tillämpas och vara användbara för framtida kompositörer av spelmusik. Genom en egenutvecklad audiovisuell analysmodell visar resultaten på hur Shimomura använder sig av karaktärs-specifika ledmotiv, ackompanjemang och instrumenteringar för att identifiera de olika karaktärerna. Hon återanvänder även delar av ledmotiv eller andra rytmiska mönster och ackompanjemang i de olika bosskampstemana för att tydliggöra för karaktärernas relationer. Den musikaliska gestaltningen tillför även en audiell aspekt till uppsatsens resultat och ämnar att representera ett exempel på hur de teoretiska resultaten kan användas praktiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)