Är graviditet fortfarande det bästa botemedlet? : En kritisk diskursanalys av hur kvällspressen skriver om endometrios under åren 1996–2016

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Svenska

Sammanfattning: Denna uppsats presenterar en kritisk diskursanalytisk studie av den svenska kvällspressens artiklar om endometrios. Det empiriska materialet består av 23 stycken artiklar från åren 1996 till 2016. Studiens övergripande syfte är att synliggöra hur sjukdomen och de drabbade som lider av den porträtteras samt medias makt att skapa, upprätthålla eller förändra diskurserna om endometrios. För att uppnå detta utgår uppsatsen från tre teoretiska perspektiv: 1) kvinnors smärta och sjukdomar har inte uppmärksammats medicinhistoriskt. 2) det feministiska perspektivet att detta beror på könsmaktsordningen, 3) medias makt att påverka samhället. Med en socialkonstruktivistisk syn på språk undersöks situationskontexten och artiklarnas makro- och mikroteman. Detta utgör sedan den kritiska diskursanalysen. Resultatet visar att pressen mestadels skriver utförligt om än förenklat om endometrios. Kvinnornas smärta beskrivs som allvarlig, men endometrios framställs också många gånger som ett fertilitetsproblem. Diskurser som visats i tidigare forskning om kvinnors smärta och sjukdomar kunde ses. Under tidsperioden synliggörs även en förändring vad gäller medias beskrivning av endometrios och det diskursiva perspektivet. Den medicinska informationen om sjukdomen blir mer korrekt och den diskursiva förändringen mer feministiskt vinklad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)