Satsning på giftfri förskola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur personal på  förskolor arbetar för att skapa en giftfri förskola, vilka svårigheter möter personalen och hur barnen medvetandegörs i arbetet med giftfri förskola. Via intervjuer med pedagoger, städpersonal och kökspersonal besvaras studiens frågeställningar. Både direktintervju (ansikte mot ansikte) och telefonintervju har använts. Intervjufrågorna är semistrukturerade för att ge öppna frågor med möjlighet till följdfrågor. Resultatet visar att pedagogerna på förskolorna anser att det är svårt att hitta alternativt material till plast och att ekonomin försvårar arbetet. Resultatet visar även att vissa barn har medvetandegjorts mer än andra barn i arbetet. Det är främst de större barnen som medvetandegjorts arbete via samtal och i viss utsträckning även medhjälp till utrensning. De yngre barnen har medvetandegjorts i mindre utsträckning eller inte alls.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)