Kvinnors upplevelser av livet med endometrios : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. Sjukdomen uppstår då fragment av livmoderslemhinnan växer in i annan vävnad utanför livmodern, vilket ger upphov till många fysiska symtom där smärta är vanligast. Dessa symtom påverkar även andra aspekter av kvinnans liv.  Syfte: Syftet var att sammanställa aktuella forskningsresultat om hur kvinnor med endometrios upplever att sjukdomen påverkar dem och deras liv. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats där elva originalartiklar inkluderades. Sökningarna genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Resultatet är uppdelat i följande teman; upplevelser av fysiska begränsningar, upplevelser av psykiska förändringar, upplevelser av sociala begränsningar och förändringar, upplevelser av begränsningar på jobb och studier och upplevelser av existensiella förändringar. Endometrios visade sig ha en stor påverkan på alla dessa aspekter av livet. Kvinnorna upplevde att sjukdomen bland annat påverkade deras mobilitet, sexuella aktivitet, självkänsla, relationer, sociala liv, arbetsliv, skola, fertilitet och livsperspektiv. Slutsats: Sammanfattningsvis påverkar endometrios alla aspekter av kvinnornas liv. Den största delen av kvinnorna upplevde en negativ påverkan på sitt fysiska, psykiska och sociala liv, arbetslivet samt existentiella frågor. Framöver behövs mer kvalitativ forskning för att vidareutveckla bilden av kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Detta för att öka kunskapen kring sjukdomen och därmed möjliggöra för en snabbare diagnostisering, bättre vård och en ökad livskvalitet för kvinnorna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)