Inlärarstrategier i franska som andraspråk enligt Oxfordmodellen : En intervjustudie med andraspråksinlärare i Frankrike

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att studera förekomsten av strategier hosandraspråksstuderande i franska. Den syftar även till att utveckla och analyserafaktorer som kan påverka valet av strategi.Den teoretiska förankringen är en kategorisering av inlärarstrategier utifrånden amerikanska språkprofessorn Rebecca L Oxfords modell. Frågeställningen idetta arbete är vilka direkta och indirekta strategier som är vanligt förekommandehos andraspråksinlärare (L2) och på vilket sätt de beskriver dessa som användbaraoch effektiva. I analysen belyses faktorer som kan påverka val av strategi.Resultatet visar att L2 använder ett stort antal direkta och indirektastrategier för att lära sig andraspråket. De har en instinktiv och medveten förmågaatt välja strategi utifrån uppgift och mål. Högmotiverade och studievana L2använder inlärarstrategier som har fungerat väl i tidigare studiesammanhang. Demindre studievana finner instinktiva vägar, metoder och strategier tillandraspråket. Extroverta L2 använder fler indirekta strategier medan introverta flerdirekta.Studiematerialet består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sexstuderande L2 och två undervisande andraspråkslärare. Samtliga intervjuer ärutförda i Frankrike i juli månad 2018.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)