Bitcoin : En kvantitativ studie om människors syn på bitcoin som betalningsmedel

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka konsumenters kunskap kring och inställning till bitcoin som betalningsmedel. För att uppnå syftet konstruerades forskningsfrågan: ” Vilka faktorer påverkar acceptansen av bitcoin hos svenska konsumenter?”.För att besvara forskningsfrågan genomfördes en kvantitativ enkätundersökning med en grupp respondenter begränsad till åldersspannet 20 till 50 år. 100 personer tillfrågades varav 76 valde att delta. Frågorna i denna enkätundersökning baserades på befintlig teori och forskning kring ämnet, vilken också ligger till grund för analysen av resultatet. En regressionsanalys genomfördes på resultatets utfall, vilken påvisade en signifikant korrelation mellan svenska konsumenters acceptans av bitcoin och sysselsättning. Svårigheten låg i att hitta förklaringar till detta utfall och de potentiella sådana som diskuterats är rent spekulativa. Detta trots att resultatet styrkts av befintliga teorier. Det är därför upp till framtida forskare att svara på VARFÖR sysselsättning påverkar svenska konsumenters acceptans av bitcoin med hjälp av de riktlinjer som presenteras i uppsatsens slutsats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)