Sjuksköterskans upplevelse av mötet med den våldsutsatta kvinnan : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som beskrivs som ett globaltfolkhälsoproblem. De senaste 10 åren har antalet anmälningar i Sverige gällande kvinnovåldökat med 30 procent. Kvinnovåld omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Våldet leder tillkonsekvenser för kvinnan som utsätts och stora kostnader för samhället. Våld mot kvinnor avnuvarande eller före detta manlig partner är ofta det som är mest våldsamt och upprepas ihögre grad än våld av kvinnor eller inom samkönade relationer. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av mötet med kvinnansom blivit utsatt för våld av sin nuvarande eller tidigare manliga partner. Metod: Denna litteraturöversikt gjordes i enlighet med Fribergs metod. Underlaget förresultatet var 11 vetenskapliga artiklar som belyser sjuksköterskans upplevelse av mötet medkvinnan som blivit utsatt för våld av nuvarande eller tidigare manlig partner. Artiklarnahämtades från databaserna Pubmed och Cinahl complete. Därefter analyserades artiklarnavilket mynnade ut i teman och subteman. Resultat: Litteraturöversikten resulterade i fyra teman: Emotionella möten, Sjuksköterskansroll, Faktorer som påverkar omvårdnaden och Organisation. Subteman till Emotionella möten:Sjuksköterskans känslor och Strategier för att hantera känslorna. Subteman tillSjuksköterskans roll: Psykosocial omvårdnad och Medicinsk omvårdnad. Subteman tillFaktorer som påverkar omvårdnaden: Tidstillgång och arbetsbelastning, Sjuksköterskansattityd och Benägenhet att fråga om våld. Subteman till Organisation: Riktlinjer, Utbildningoch Samarbete. Diskussion: Resultatet har diskuterats utifrån Katie Erikssons caritativa teori som syftar tillatt lindra lidande, samt utifrån Arbetsmiljöverkets och Världshälsoorganisationensrekommendationer. Vidare har sjuksköterskans upplevelse diskuterats i förhållande till studiersom belyser den våldsutsatta kvinnans upplevelse av mötet med sjuksköterskan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)