Den Jämställda Styrelsen : En kvantitativ studie om sambandet mellan företags lönsamhet och jämställda styrelser.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Problem: Investeraren går idag igenom flera val när det kommer till att välja företag att investera i eller ej. Det har blivit allt viktigare att inte endast granska företagets finansiella hälsa utan även se hur företaget arbetar i enlighet med sina egna värderingar. Valberedningen väljer styrelsen och styrelsen väljer tillsammans med aktieägarna valberedningen på företagets årsstämma. Därmed är det upp till valberedningen att ta in nya styrelsemedlemmar och därför har man också som investerare chans att påverka valberedningens arbete. Vilket i sin tur betyder att man som investerare kan påverka hur företagets styrelse ser ut. Problemet denna uppsts undersöker är hur företagets lönsamhet påverkas av att ha en jämställd styrelse. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan företagets lönsamhet och jämställda styrelser. Där en jämställd styrelse är en styrelse som består av minst 40% av båda könen. Därefter då ställa sig till huruvida bolagsstyrelser bör eftersträva jämställdhet eller inte mätt i företagens lönsamhet. Metod: För att kunna besvara de hypoteser som ställts i uppsatsen genomförs fyra olika regressioner och en korrelationsmatris. Därmed tillämpas en kvantitativ undersökning på 43 svenska börsnoterade bolag under åren 2012 till och med 2017. Lönsamhet mäts genom måtten ROE, avkastning på eget kapital, som är ett redovisningsbaserat mått och Tobin’s Q vilket är ett marknadsbaserat mått. Analys och slutsats: Genom den undersökning som görs kommer man fram till att det finns ett signifikant positivt samband mellan Tobin’s Q och jämställda styrelser. Det innebär att det är lönsamt för företagen att ha en jämställd styrelse och därmed något som bör eftersträvas i bolagen. Dessutom innebär det att investerarna ska uppmuntra valberedningen att arbeta mot jämställda styrelsegrupper i börsbolagen. Detta eftersom jämställda styrelser ökar företagets lönsamhet. Däremot finner man inget samband mellan lönsamhetsmåttet ROE och jämställda styrelser

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)