Sjuksköterskors upplevelser av vården kring döende patienter inom akutsjukvården

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskor i allmänhet upplever att vård av döende patienter och derasanhöriga är en av de svåraste aspekterna av yrket. I akutsjukvården blir det vanligaremed vård i livets slutskede. Samtidigt indikerar forskning brister i de palliativavårdinsatserna inom akutsjukvården. Sjuksköterskornas utmaningar kan handla om attsimultant vårda patienter med ett brett spektrum av sjukdomstillstånd samtidigt som demöter patienter för första gången i sen palliativ fas. Eftersom sjuksköterskor har encentral roll i vården och deras upplevelser kan tydliggöra brister är det viktigt att skapaen samlad bild av deras erfarenheter för att kunna förbättra vården. Syfte: Att beskrivahur sjuksköterskor i den somatiskt inriktade akutsjukvården upplever vården kringdöende patienter. Metod: Databaserna PubMed, Scopus, Web of Science och CINAHLanvändes för sökningar efter artiklar på engelska. Inkluderade studier handlade omsjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter och deras anhöriga inomakutsjukvårdsinrättningar där grundutbildade sjuksköterskor arbetar. Resultatensammanställdes i en beskrivande allmän litteraturöversikt. Resultat: Tio vetenskapligaartiklar inkluderades i analysen, varav nio med kvalitativ metod och en med mixadmetod. Tre huvudteman och sex underteman framkom. Huvudtemat Organisatoriskautmaningar handlar om att akutsjukvårdsmiljön upplevdes olämplig för vård vid livetsslutskede. Brist på kunskap och träning framträdde. Komplexitet kring relationer ochkommunikation handlar om bl.a. tidsbrist och motsatta perspektiv i kommunikation ochrelationer med patient, anhöriga och professionella. Reaktioner och reflektioner kringpersonliga och professionella upplevelser behandlar sjuksköterskornas upplevelser avmoralisk och etisk stress och deras strategier för att hantera upplevelserna. Slutsatser:Sjuksköterskor i akutsjukvården möter komplexa utmaningar för att nå målen i lagar ochriktlinjer om palliativ vård. Resultatet antyder att vårdkvaliteten kan förbättras medsatsningar på bl.a. utbildning, bemanning, psykosociala insatser för personal och rum föravskildhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)