Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskor ska arbeta utefter en helhetssyn från de fyra hörnstenarna för att stödja och lindra lidande samt främja en god död vid palliativ vård. Som sjuksköterska ska du bemöta patienten med öppenhet för att skapa en tillit och främja en god vård. Syfte: Att studera sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård.  Metod: Den valda metoden var en litteraturöversikt av tio kvalitativa och två kvantitativa artiklar som svarade på studiens syfte.  Resultat: I studien framkom två huvudteman och fyra subteman. Dessa påvisar att sjuksköterskor upplever osäkerhet och stora känslor inom den palliativa vården. Även en vilja att främja en värdig död finns hos sjuksköterskorna. Konklusion: Sjuksköterskor upplever att kontinuerlig utbildning ökar kunskap och trygghet samt att de får med sig verktyg som kan främja en god död.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)