En begreppsanalys av begreppet omsorg : Enligt Peep Koorts metod

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Omsorg har väckt många känslor inom forskarvärlden. En del forskare menar att omsorg ska lägga grunden för sjuksköterskans kunskapsområde istället för omvårdnad. Syfte: Syftet var att belysa innebörden i begreppet omsorg i en omvårdnadskontext. Metod: Begreppsanalys enligt Peep Koorts modell. En semantisk analys med etymologisk utredning och diskriminationsanalys av omsorgs synonymer. Resultat: Den etymologiska utredningen visade att begreppet omsorg bibehållit sin innebörd över tid. Kontexten har dock ändrats från att ofta användas i ett Bibliskt sammanhang till att idag vara något som används i folkmun och i olika yrkessammanhang. I resultatet framkommer det att skötsel och omtanke är begreppet omsorgs starkaste synonymer. I den semantiska analysen och diskriminationsanalysen av begreppet omsorg kunde två olika betydelsedimensioner tydligt påvisas: praktiskt arbete och sjuksköterskans välvilja. Möjligen är det detta som bidrar till den rådande oenigheten av begreppet. Slutsats: Begreppet omsorg har inte förändrats avsevärt mycket sedan år 1950 och framåt. I samhället generellt så förknippas begreppet omsorg med omsorgsverksamheter, samhällsvård och socialvård. Kärlek är en grundpelare för att kunna ge omsorg och kan uttrycka sig på många olika sätt i omvårdnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)