Fladdermöss i parkmiljö och stadsnära natur

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Kunskapen om fladdermöss har genom tiderna varit bristfällig, dessa djur har inte sällan förknippats med mörker, ohyra och obehag. Detta börjar dock förändras i takt med tillkomsten av nya lagar som bland annat ger fladdermössen ett starkt skydd på både nationell och internationell nivå. Dessa lagar omfattar även skydd för fladdermössens viktiga livsmiljöer, så som boplatser och jaktområden. Detta arbete syftar till att öka förståelsen kring hur utformning av parker och grönområden påverkar utbredningen av rödlistade fladdermöss i parkmiljöer och stadsnära natur. Frågeställningen i detta arbete är: vilka faktorer är viktiga för de rödlistade fladdermusarterna och hur kan man påverka dessa faktorer för att gynna förekomsten av dessa arter i stadsmiljö? Fladdermöss förekommer i både skogs- och stadsmiljö. Trots att städernas parker kan utgöra exemplariska fladdermusmiljöer är det i vissa fall en total avsaknad på fladdermöss. Detta eftersom städernas grönområden kan vara fragmenterade och därför oåtkomliga för fladdermössen. Ljusföroreningar och brist på ihåliga träd är ytterligare faktorer som bidrar till svåra livsförhållanden för fladdermössen. De viktiga framgångsfaktorer som listas i detta arbete är trädkorridorer som knyter ihop stadens grönområden, fladdermusholkar som gottgör bristen på ihåliga träd och vattenmiljöer som är en viktig födokälla för fladdermössen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)