Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Vatten är ständigt närvarande både som resurs och problematik. Dagvatten definieras som allt ytligt regn- och smältvatten, och är något som förväntas öka volymmässigt med klimatförändringarna. Städernas expansion och den medföljande bebyggelsen av mark och brist på kvarvarande yta skapar en situation där dagvattenhanteringen flyttar in i parkerna. Utbygganden av Ulleråker i Uppsala är ett exempel på en situation där en stadsdelspark också rymmer en stor del av stadsdelens dagvattenhantering. På grund av Ulleråkers läge på Uppsalaåsen, en vattentäkt som också har genomsläpplig mark och därför är ett högriskområde för föroreningar och läckage, så ska vattnet ledas vidare för rening till ett område mellan åsen och Fyrisån. Eftersom Fyrisån förser Mälaren med vatten, och Mälaren i sin tur Stockholm med dricksvatten, så måste reningsgraden vara tillfredsställande i området. Syftet med arbetet är att göra ett gestaltningsförslag av en park i Ulleråker som kombinerar öppna dagvattenlösningar och rekreationsmöjligheter, och där vattnet visas för allmänheten. Följande frågeställningar utgör grunden för arbetet: • Hur kan en rekreativ park utformas tillsammans med dagvattenhantering i Hospitalets park i Ulleråker? • Vilka dagvattenhanteringsmetoder är lämpliga på platsen? • Vilket växtmaterial kan användas utifrån platsens förutsättningar, markförhållanden, klimat samt växternas reningsförmåga och estetiska uttryck? Metoden vilade både på analys av litteratur och en gestaltningsprocess som illustreras i bild i metodkapitlet och diskuteras i text. Uppsala kommun planerar en park med dagvattenanläggning i anslutning till det gamla Hospitalet i Ulleråker. Området är intressant ur historisk synvinkel för Uppsala och mentalsjukvården. Läget för den planerade parken längs Å-stråket är också strategiskt för staden. Grundvattenytan var nära marknivån på flera ställen i parken, vilket försvårar konstruktion och schakt, men den djupa lerjorden på platsen gjorde platsen till ett lågriskområde för föroreningar. Tre metoder för öppen dagvattenhantering var relevanta för Hospitalparken: Svackdiken, dagvattendammar och våtmark. Metoderna kompletterar varandra så att största möjliga bredd av ämnen kan renas. Filtervallar och växtlighet förbättrar reningen i anläggningarna. Parker är viktiga i städer eftersom de bidrar till vila och återhämtning samtidigt som de stimulerar hjärnan hos människor på ett sätt som inte tröttar ut. Det är viktigt att skapa olika miljöer i parker eftersom människors behov är olika. Skötsel och struktur är också viktigt för trivsel. I gestaltningen, som fick namnet Visa vattnet! var det viktigt att visa och integrera dagvattenmetoderna i sitt parksammanhang utan att reningsfunktionen blev lidande. Valet att göra en damm och ett svackdike som båda har omvända filtervallar och våtmarksväxtlighet motiverades av detta. Gestaltningsförslaget redovisas i formatet A1.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)