Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. Arbetet är baserat på tekniska rapporter som erhållits av Aqua‐Nova. Rapporterna utreder en möjlig optimering av destillationsprocessen med ejektorteknik. Målet med rapporten var att kartlägga kvalificerade leverantörer av ejektorer till Aqua‐Nova. Det ingående målet med rapporten var att besvara de fyra detaljerade målen som formulerades. Vilka fördelar respektive nackdelar skapas av att införa en ejektor i systemet? Vilka kundfördelar ger en ejektor? Vilka krav ställs på tekniken för att fungera tillsammans med Aqua‐Novas nuvarande system? Vilka krav ställs på leverantörerna vad gäller kompetens, leveransförmåga och pris? Genom Googlesökningar, undersökning av Achema industrimässa samt genom intervju hittades elva leverantörer som uppfyllde kravspecifikationen. Med Pugh‐ och Kesselring‐matriser utfördes en sållningsprocess i två steg. Det brittiska företaget Transvac Systems Ltd. fick högst poäng i båda sållningarna och anses således var den mest kvalificerade leverantören. Sållningsprocessen kompletterades med en konkurrentanalys, en riskanalys samt intervju för att besvara de detaljerade målen. Konkurrentanalysen utreder för‐ och nackdelar med utvecklingsprojektet och visar att Aqua‐Nova kan öka sina marknadsandelar genom differentiering av produkten. Fokus bör läggas på de marknader där kylvatten är en bristvara och de företag som lider av platsbrist. Kundfördelarna blir en mer miljövänlig och lönsam produkt. Riskanalysen svarar på om det föreligger en risk att implementera ny teknik i Aqua‐Novas system. Baserat på resultatet är risken, att ejektortekniken ska orsaka driftstörningar, minimal. Intervjun visar att en leverantör måste kunna leverera skräddarsydda ejektorer samt hur ejektorn bör utformas för att fungera i Aqua‐Novas system. Det slutgiltiga resultatet anses trovärdigt eftersom sållningsprocessen utfördes i två steg. Risk‐ och konkurrentanalysen ger en bild över de utmaningar företaget kan möta i och med utvecklingsprojektet. Arbetet bör kompletteras med en kostnadsanalys samt att en testanläggning utvecklas för att garantera lönsamhet och en funktionsduglig produkt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)