Åtkomst och återställande vid fel i entreprenaden : ett entreprenadrättsligt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att utreda förutsättningarna kring åtkomst- och återställandeåtgärder inom ramen för ett felavhjälpande. Uppsatsen avser att till-skapa en bild på grundval av den svenska rätten, dels i fråga om entreprenörens skyldighet att låta utföra åtkomst- och återställandearbeten, dels avseende bestäl-larens rätt att låta utföra motsvarande avhjälpandeåtgärder på entreprenörens be-kostnad. För att uppnå syftet används den rättsdogmatiska metoden. För entreprenader tillämpas ofta oreglerade standardavtal i form av allmänna bestämmelser. Här är AB 04 och ABT 06 av främst intresse. Bestämmelserna kan användas av parterna i ett entreprenadförhållande för att reglera sin överenskom-melse, fördela förpliktelser, ansvar och risker. Villkoren förs in i parternas entre-prenadavtal tillsammans med individuellt framförhandlade villkor. Entreprenad-avtalet styr parternas förpliktelser i händelse av fel i entreprenaden, där utföran-det inte har blivit kontraktsenligt. Vare sig prestationen är utebliven, avbruten eller felaktigt utförd, förstås det ligga i beställarens intresse att resultatet av ent-reprenaden blir kontraktsenligt. Där fel föreligger i entreprenaden antas det ofta också finnas en förhöjd risk för skada. Särskilt i den situationen är det angeläget att ett avhjälpande kommer till stånd. Entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel i den egna prestationen regleras normalt av standardvillkoren i entreprenadavtalet på så sätt att där avhjälpandeskyldighet kan göras gällande ska entreprenören av-hjälpa felet utan dröjsmål. I uppsatsen ställs frågan på sin spets där avhjälpandet antas förutsätta åtgärder i form av åtkomst- och återställandearbeten. Åtgärderna ingår inom ramen för entreprenörens avhjälpandeskyldighet. Om entreprenören inte fullgör sin skyl-dighet blir frågan i stället vilka möjligheter beställaren har att avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad. Genom praxis har det slagits fast att alla nödvändiga kostnader är ersättningsgilla samt att ersättning med anledning av ett felavhjäl-pande är en kostnadsersättning och inte ett skadestånd. I uppsatsen söks och diskuteras oklarheter om hur situationer ska hanteras i gränslandet mellan fel och skada och där åtkomst- och återställandearbeten är i fråga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)