"Nej! Du får inte leka med oss" : Inkludering och exkludering i barns fria lek

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Denna studie syftade till att undersöka pedagogers uppfattningar om barns inkludering och exkludering i den fria leken, samt pedagogers beskrivningar av att arbeta förebyggande mot exkludering.   Materialet i studien samlades in genom tio kvalitativa intervjuer med förskollärare och barnskötare från olika förskolor. Empirin bearbetades med utgångspunkt i ett fenomenografiskt perspektiv, som behandlar människors uppfattningar och erfarenheter. I intervjuerna framkom det flera uppfattningar om hur och varför barn exkluderar och inkluderar varandra samt hur pedagogerna arbetar för att minska uteslutningar bland barnen. Analysen av intervjuerna gjordes utifrån en fenomenografisk analysmodell, där pedagogernas uppfattningar kategoriserades i olika teman.   Utifrån studiens resultat framgick det att barn använder sig av olika strategier vid inkludering och exkludering samt att pedagogerna har en viktig roll för att minska exkluderingar bland barnen. Det framgår även att pedagoger ska vara närvarande och stötta barns relationer. Det är av stor betydelse att pedagogerna är observanta på olika situationer för att uppmärksamma exkludering och därifrån stötta och hjälpa på olika sätt för att skapa inkluderade miljö, där barnen är en del av gemenskap. Resultatet visar även att pedagogerna ser relationsarbete som en ständig pågående process, då relationer är grunden till lärande och utveckling. Det är viktigt att stärka barngruppen, där alla känner sig inkluderade, då förskolan ska präglas av respekt och öppenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)