Attraktivare utomhusgym i Göteborgs Stad - En tvärsnittsstudie gällande attraktivitet och nyttjande

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Inom Göteborgs Stad har det inte gjorts några tidigare utvärderingar gällande utomhusgym. Utifrån tidigare fakta om vad individer värdesätter av en plats för fysisk aktivitet är främst att platsen ska kännas trygg/säker, vara tillgänglig, nära hemmiljön, vara estetiskt tilltalande och att det finns ett aktivt underhållsarbete på platsen. För att ta bort vanligt förekommande bar-riärer är det vikigt att dessa egenskaper tillgodoses. Det är påvisat att träning vid utomhusgym inte bara har fysiologisk vinning utan även sociala och mentala fördelar för individen.Det valda syftet med studien är att kartlägga attraktivitet och nyttjande av befintliga utomhus-gym i Göteborgs Stad. Designen är en tvärsnittsstudie där 108 stycken enkäter samlats in i Göteborg och observation av tolv stycken utomhusgym i Göteborgs Stad har genomförts. En-käterna bearbetades kvantitativt där resultatet redovisats i bild, tabell och cirkeldiagram. Kart-läggningen av utomhusgymmen skedde med bildanalys och kvalitativ bearbetning, där resul-tatet sammanställdes i tabell och text.Det huvudsakliga resultatet från enkäterna visade att 27 % av respondenterna någon gång trä-nat vid ett utomhusgym. De egenskaper respondenterna värdesätter är att utomhusgymmen ska vara anpassade för alla, det ska finnas informations- och instruktionsskyltar, belysning, närhet till kollektivtrafik och hemmiljö. Beträffande nyttjandet av utomhusgymmen är det inte många av de tillfrågade som använder sig av utomhusgymmen på grund av faktorer som okunskap av funktion och lokalisering, otryggt samt för långt hemifrån. Kartläggingen visar att många av utomhusgymmen i Göteborgs Stad inte uppfyller efterfrågan som finns. Näst in-till alla utomhusgymmen brister på flera av de punkter som det huvudsakliga resultatet visar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)