Konsumenter väljer bort hållbart mode : En kvantitativ studie om klyftan mellan konsumenters vilja och handling vid köp av hållbart producerat mode

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Abstrakt Titel: Konsumenter väljer bort hållbart mode Författare: Katerina Swensson Doschoris Handledare: Kaisa Lund Examinator: Richard Owusu Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring, kandidatarbete. Linnéuniversitetet, HT19 Syfte och forskningsfrågor: Studiens syfte är att separat analysera hindren utbud, pris, tillgänglighet och trender för att ta reda på vilket av dessa som är den största orsaken till konsumenters upplevda klyfta mellan vilja och handling när det kommer till hållbart producerat mode. Studien ämnar även att ge företag en bild av vad de måste fokusera på för att nå ut till sina konsumenters önskan om att handla mer hållbart producerat mode. Forskningsfrågan lyder: Vilket av hindren; utbud, pris, tillgänglighet och trender upplever konsumenter som enskilt störst i frågan om att handla hållbart producerat mode? Metod: Studien bygger på en hypotetisk-deduktiv metod där hypoteser från befintlig teori har utformat studiens fyra hypoteser. Hypoteserna har testats genom en kvantitativ metod med kvantitativa data från fysiska enkäter och en webbenkät, samt en logisk regressionsanalys. För att generera en slutsats genomfördes en analys med utgångspunkt i teorin där varje hypotes diskuteras för att bekräftas/förkastas.   Slutsats: Resultatet från studien fann att det enskilt största konsumentupplevda hindret som bidrar till klyftan mellan konsumenters vilja och handling för att köpa hållbart producerat mode är utbud. Även pris och tillgänglighet kan anses vara betydande faktorer, medan studien inte fann något signifikant resultat som indikerar att trender är ett betydande hinder. Eftersom denna studies syfte var att hitta den största orsaken till den bevisade klyftan accepterades endast den hypotes som rörde utbud, medan de andra tre förkastades. Studiens praktiska implikationer fann att företag som är verksamma i modebranschen bör fokusera sina resurser inom hållbarhet främst på att erbjuda ett bredare utbud, men även att göra hållbart mode mer lättillgängligt samt att hålla en acceptabel prisnivå. De teoretiska implikationerna fann istället att trender inte kan anses som ett betydande hinder, medan tidigare forskning antytt att detta kan vara en betydande faktor som gör att konsumenter väljer bort hållbart mode.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)