Kommunikationsstrategier för sjuksköterskor inom demensvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I framtiden tros antal personer med demenssjukdom öka. Kommunikation medpersoner med demens och som har nedsatt kommunikationsförmåga kräver att sjuksköterskanhar kunskap om senaste forskningen av vilka strategier som underlättar denkommunikationen. Tidigare studier visade att sjuksköterskor många gånger upplevde enosäkerhet och frustation vid kommunikation på grund av brist på kunskap omkommunikationsstrategier. Om inte kommunikationen fungerade mellan patient ochsjuksköterska var det svårt att arbete i enlighet med Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30),Patientlagen (SFS 2014:821) och Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som menar att patientenhar rätt till självbestämmande och delaktighet. Syfte: Att belysa strategier som kan underlättasjuksköterskans kommunikation med personer som har demens. Metod: Arbetet byggde påen strukturerad litteraturöversikt. Artikelsökningar gjordes i databaserna PubMed ochCINAHL. Totalt inkluderades tio artiklar varav åtta var kvalitativa och två kvantitativastudier. Artiklarnas kvalitet granskades och analyserades enligt Friberg (2017). Resultat:Resultatet baserades på fyra teman där varje tema bestod av två subteman: se och hörpersonen framför dig, kommunikationsstrategier som ökar personens förståelse,kommunikationsstrategier som främjar personens respons och skapa lugn stämning.Slutsatser: Strategier för att underlätta kommunikationen med personer med demens skullevara anpassade för varje individ och personen ska ses som en partner i kommunikationsprocessen. Sjuksköterskor behövde ha utbildning i kommunikationsstrategier samt stöd från ledningen för att kunna tillämpa sin kunskap i det kliniska arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)