"Orden är nyckeln till det nya språket". Fem lärares upplevelser av att undervisa elever med svenska som andraspråk

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

Sammanfattning: BAKGRUND:I bakgrunden beskrivs språket och dess roll i människans liv. Läsaren ges en inblick i hurförstaspråk - och andraspråksinlärning sker samt vad som skiljer dessa åt. Ur ett pedagogisktperspektiv beskrivs skolans roll och ansvar för att hjälpa elever att utveckla ett fungerandeandraspråk. Olika metoder och arbetssätt som undervisningen kan utgå från tas upp ibakgrunden. Andra faktorer såsom modersmålets och familjens roll för andraspråksutvecklingbehandlas i slutet av bakgrunden.SYFTE:Syftet är att undersöka vad lärare har för upplevelser av att undervisa och möta elever medsvenska som andraspråk (SVA). Vi vill ta del av hur lärare planerar och genomför sinundervisning för klasser där det finns SVA –elever. Undersökningen syftar till att finna vilkaförutsättningar lärarna anser vara gynnsamma för en lyckad andraspråksutveckling samt vilkaeventuella svårigheter de ställs inför.METOD:Kvalitativ metod där datainsamlingen genomförts i två delar med hjälp av self- report ochintervjuer.RESULTAT:Lärarna planerar sin undervisning för att kunna erbjuda rätt stöd utifrån den nivå som var ochen av eleverna befinner sig på. Planeringen handlar om att elevernas ordförråd ska utvecklas.Lärarnas pedagogiska bedömningar ligger till grund vid planeringen samt elevernasförförståelse, erfarenheter och intressen. Lärarna ser olika kulturer som en resurs ochuppmuntrar eleverna att dela med sig av sina erfarenheter och traditioner. Modersmåletsutveckling är en annan faktor som lärarna lyfter som gynnsam för elevernas språkutveckling.De menar att modersmålet bör utvecklas parallellt med svenskan. Lärarna har en positivattityd till elevernas modersmål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)