Om ebolaviruset kommer till Sverige : en beskrivning av sjuksköterskors förberedelser vid akutmottagningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Ebolasmitta orsakas av ett virus som sprids via kroppsvätskor och har orsakat utbrott vid flera tillfällen i världen. Utbrottet som startade år 2013 i Västafrika räknas som det största utbrottet hittills. I och med att människor reser allt mer blir också risken att epidemier som denna ska kunna drabba även Sverige större. Detta kräver en beredskap hos sjuksköterskor och de verksamheter där de arbetar. Ansvaret för att denna beredskap upprätthålls finns enligt lag hos både arbetsgivare och arbetstagare. Akutmottagningen är troligen den verksamhet som först möter patienter med akuta besvär och därmed krävs där adekvata rutiner och riktlinjer för att kunna hantera ett fall av misstänkt ebolasmitta.

Syfte

Studiens syfte var att beskriva de förberedelser sjuksköterskor på akutmottagningen vidtagit inför ett eventuellt vårdande av en patient som misstänkts ha smittats av ebolavirus.

Metod

Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer för att belysa sjuksköterskornas egen upplevelse. Totalt har åtta sjuksköterskor intervjuats på tre akutmottagningar. Intervjuerna har transkriberats ordagrant och analyserats med manifest kvalitativ innehållsanalys.

Resultat

Ur resultatet framkom att sjuksköterskorna tagit ett eget ansvar för att tillskansa sig vetskap gällande ebolasmittan. Vidare beskrivs att sjuksköterskorna anser att ansvaret för kompetensutveckling bör delas mellan dem själva och deras arbetsgivare. Sjuksköterskorna upplevde själva att de överlag var nöjda med de förberedelser som gjorts och att det lett till en ökad vetskap samt minskad oro och rädsla för att ebolasmittan skulle drabba dem själva. Dock upplevde de att möjligheterna till praktiska övningar borde ha varit bättre.

Slutsats

Sjuksköterskorna anses visa god följsamhet till kraven ställda på dem genom bland annat Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Förbättringspotential anses finnas gällande formerna för kompetensutveckling. Beredskapen har blivit något bättre jämfört med vad tidigare studie visade på, men ett fortsatt arbete krävs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)