Inkludering i förskolan : hur förskollärare beskriver lyckad inkludering

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Denna studie har som syfte att undersöka en grupp pedagogers erfarenheter av lyckad inkludering och hur pedagogerna beskriver avgörande faktorer som bidrar till detta. Vid vårt val av fokusgruppintervjuer har vi tagit del av pedagogernas tankar och resonemang kring begreppet inkludering där vi kan urskilja en gemensam faktor, det vill säga en gemensam samsyn, bland gruppernas svar som är en viktig del i inkluderingsarbetet. I vårt resultat kan vi utläsa att det är naturligt för pedagogerna är att anpassa sig till rådande omständigheter. En framgångsfaktor i arbetet är att inte tänka inkluderande utan förhålla sig till den barngrupp man har och arbeta för att alla barn är en del av gruppen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)