Inlärningssvårigheter i matematik - en systematisk litteraturstudie om undervisningsmetoder som fungerar i arbetet med elever som anses ha inlärningssvårigheter i matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Matematiksvårigheter är ett omdebatterat ämne i det svenska samhället. Elever som är i matematiksvårigheter kan ses som avvikande från normen och skolans förmåga att möta dessa elever minskar. När denna förmåga minskar används medicinska diagnoser i större utsträckning. Inlärningssvårigheter i matematik är en diagnos som det råder oenighet kring. Undervisningen ska anpassas till varje elevs behov vilket innebär att elever med inlärningssvårigheter i matematik ska få det stöd som behövs för att kunna utvecklas i matematikämnet. Därför är syftet att, genom en systematisk litteraturstudie, undersöka vilka undervisningsmetoder det finns som kan underlätta för elever som anses ha inlärningssvårigheter i matematik. Databasen som använts för insamling av artiklar var Web of Science. Två övergripande teman framkom från resultatet: Stöttning genom interaktion och Stöttning genom material. Utifrån dessa teman framkom flera undervisningsmetoder som fungerar i arbetet med elever som anses ha inlärningssvårigheter i matematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)