Nyblivna föräldrars första möte med barnhälsovården - en enkätstudie

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Författare: Anette Sjöström; Madeleine Törnqvist; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Vårdtiden på BB har förkortatsi Sverigeunder de senaste trettio årenoch samtidigt görs allt färre hembesök av barnhälsovården. De senaste åren har ävenamningsfrekvensen sjunkit. Följaktligen bör barnhälsovården vara medveten om att det finnsett större behov av vägledning för nyblivna föräldrar vid det första mötet. Avsikten med det första mötet för sjuksköterskan är att lära känna familjen och att påbörjaett ömsesidigt förhållande. Syfte: Syftet med studien är att undersöka nyblivna föräldrars skattade erfarenheter av hembesök respektivemottagningsbesök som första möte med barnhälsovårdens sjuksköterska.Metod: Kvantitativ ansats med en tvärsnittsdesign. Datainsamling via enkäter besvarades av nyblivna föräldrar (n=149) i en del avsydöstra Sverige.Resultat: Resultatet visade att det första mötet med barnhälsovårdens sjuksköterska för de flestanyblivna föräldrar var ett hembesök.Föräldrar som fick ett hembesök instämde i högre grad att defått stöd och information om amning, att defått förtroende för barnhälsovårdens sjuksköterska samt att defått tid för frågor och reflektioner jämfört med de som fått ett mottagningsbesöksom första möte.Det sågs även en signifikant skillnaddär föräldrar som fåttmottagningsbesökhade mer svårigheter med amningen jämfört med de föräldrar som fått ett hembesök som första möte med barnhälsovårdens sjuksköterska.Slutsats: Studien visar att de nyblivna föräldrarna ansåg att hembesök var en bra del av barnhälsovårdens verksamhet. Föräldrarna som fått ett hembesök ansåg att defått stöd och information om amning, att defått förtroende för barnhälsovårdens sjuksköterska samt att defått tid för frågor och reflektioner jämfört med de somfått ett mottagningsbesök.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)