Patienters erfarenheter av svenska sjuksköterskors bemötande vid långvarig smärta : En litteraturbaserad studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Smärta är den vanligaste anledningen till att människor uppsöker sjukvård i världen och idag lever var femte person i Sverige lever med långvarig smärta. Långvarig smärta är ett tillstånd som varar i mer är tre månader efter den förväntade läkningen av vävnadsskadan. En förutsättning för att smärta ska behandlas korrekt är att grundorsaken utreds. Behandlingen vid långvarig smärta ska även vara individanpassad för att patienten ska kunna bli smärtlindrad. Långvarig smärta kan även vara svårbehandlad om permanenta fysiologiska förändringar i nervbanorna har uppstått, då dessa påverkar läkemedlens effektivitet mot smärtan. Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med långvarig smärta upplever sjuksköterskors bemötande i Sverige. Metod: Litteraturbaserad med grund i analys av kvalitativ forskning. Resultat: Ur analysen framkom två teman; Förväntningar på sjuksköterskan och nonchalant attityd, med fem tillhörande underteman. Slutsats: Sjuksköterskors bemötande har en viktig del i hur patienterna upplever sin smärta. Patienter upplever bemötandet inom specialistvården bättre än inom verksamheter som vårdcentraler och sjukhus. Patienterna behöver känna sig bekräftade och lyssnade på för att uppleva mötet med sjuksköterskan positivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)