A, B, C – U eller G? Vi får väl se! : Om bedömning och examination inom högre utbildning

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

Sammanfattning: Denna uppsats besvarar forskningsfrågan; hur ser universitetslärare på bedömning och examination inom högre utbildning. Syftet är att identifiera lärarattityder till bedömning och examination. Resultaten syftar till att skapa förutsätt­ningar för pedagogisk utveckling av lärare på Linnéuniversitetet samt inspirera nya sätt att betrakta bedömning och examination. Forskningsöversikten behandlar övergripande perspektiv på bedömning och dess inverkan inom högre utbildning. Vidare redogörs för bedömningens funk­tioner, bedömnings­kultur samt bedömning för lärande. Universitetslärares uppfatt­ning om bedömning och undervisning i allmän­het behandlas också. Metoden är en kombination av enkäter och intervjuer där således både kvalitativ och kvantitativ metod användes för att insamla data av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, vilken analyse­rades med både kvalitativa och kvantitativa analys­metoder. Resultat och analys visar relationen mellan förutsättningar, kriterier för vad som betraktas som bedömning och examination av god kvalitet, samt utveckling av densamma. Det empiriska resultatet identifierar också diversifierade attityder till en mängd aspekter relaterade till bedömning och examination, men även pedagogisk utveckling generellt sett. Betydelsen av kunskapsöverföring är återkommande där diskussioner och förklaringar kollegor emellan och med studenter, i syfte att skapa mening och utveckling krävs. Studentengagemang på olika nivåer; från strategisk utveckling till konkret implementering, är också betydelsefullt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)