Undervisning i förskolan- en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om detförtydligade ansvaret kring undervisning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Anna Rydgren; Emma Sandberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractSyftet med denna studie har varit att undersöka fem förskollärares uppfattningar om sitt förtydligade ansvar kring undervisning, i relation till den reviderade läroplanen som träder i kraft i juli 2019. Studien bygger på kvalitativ data, då vi har valt att använda oss av intervjuer med ljudinspelning. Det är endast legitimerade förskollärare som medverkat i studien och hela arbetet bygger på deras upplevelser och berättelser. Det resultat vi har åstadkommit är att förskollärarna upplever att de kommer få ett större övergripande ansvar kring planering och att det kan bidra till mer barnfri tid. De flesta förskollärares uppfattningar är att begreppet undervisning och ansvaret kring undervisningen kan bidra till diskussioner och en obalans i arbetslaget. Det som också framkommit är att det råder delade meningar om begreppet undervisning och hur man förhåller sig till begreppet, samt att chefen har en stor roll i att implementera begreppet. Vidare visas det i resultatet att barnens delaktighet kan komma i skymundan, då verksamheten kan komma att bli mer målstyrd. Resultatet visar även att kompetens, utbildning och miljöer har stor betydelse för den pedagogiska kvaliteten, i relation till det förtydligade ansvaret kring undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)