Digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen och kompetensutveckling. En kvalitativ studie om hur digitalisering har påverkat revisionsprocessen och kompetensförändringar inom yrket.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Digitaliseringen har medfört ett nytt affärslandskap för revisorernaatt verka i som innebär automatiseringar och att arbeta med informationssystem. Forskningensäger att revisorer kommer ett elimineras om man inte inkluderar nya kompetenser och attrevisionsyrket kommer att förändras. Problematiseringen blir att se hur de digitalaförändringarna påverkar praktiskt.Syfte: Studiens syfte är att bidra till ökad förståelse för hur digitaliseringen påverkarrevisionsprocessen samt bidra till förståelse till hur revisorerna upplever förändradekompetenskrav inför framtida omställningar.Avgränsningar: Studien är avgränsat geografiskt till Göteborg, Sverige. Avgränsningen ärmer specifikt hos de största revisionsbyråerna för att undersöka lokalt inom ämnet. Studien ärbegränsad genom ett urval som inte kommer representera någon generalisering utan mer deutvalda respondenternas uppfattningar.Metod: Studien tillämpar en kvalitativ forskningstaktik som inkluderar semistruktureradeintervjuer med respondenterna. Efter detta har teori och empiri analyserat gentemot varandraför att uppfylla syftet.Resultat och slutsatser: Utifrån stående analys kan man dra slutsatser om att digitaliseringhar förändrat revisionsprocessens alla delar: planering, granskning och rapporteringen.Digitaliseringen har medfört en ny roll som inkluderar mer rådgivning eftersom fler delar harautomatiserats. Det behövs även inkluderas fler och mer uppdaterade kompetenser inom ITför att anpassa sig till de digitala förändringarna.Förslag till fortsatt forskning: För vidare forskning skulle det vara givande att utföra enliknande studie men med ett fokus på kundrelationer inom revisionsbranschen. Detta medtanke på att den nya rollen som rådgivare har haft ett högt fokus i denna studie samt attinkludera fler respondenter för att få en större kontext och kunna dra en högre generaliseringinom forskningsområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)