Digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen och kompetensutveckling. En kvalitativ studie om hur digitalisering har påverkat revisionsprocessen och kompetensförändringar inom yrket.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Digitaliseringen har medfört ett nytt affärslandskap för revisorerna att verka i som innebär automatiseringar och att arbeta med informationssystem. Forskningen säger att revisorer kommer ett elimineras om man inte inkluderar nya kompetenser och att revisionsyrket kommer att förändras. Problematiseringen blir att se hur de digitala förändringarna påverkar praktiskt. Syfte: Studiens syfte är att bidra till ökad förståelse för hur digitaliseringen påverkar revisionsprocessen samt bidra till förståelse till hur revisorerna upplever förändrade kompetenskrav inför framtida omställningar. Avgränsningar: Studien är avgränsat geografiskt till Göteborg, Sverige. Avgränsningen är mer specifikt hos de största revisionsbyråerna för att undersöka lokalt inom ämnet. Studien är begränsad genom ett urval som inte kommer representera någon generalisering utan mer de utvalda respondenternas uppfattningar. Metod: Studien tillämpar en kvalitativ forskningstaktik som inkluderar semistrukturerade intervjuer med respondenterna. Efter detta har teori och empiri analyserat gentemot varandra för att uppfylla syftet. Resultat och slutsatser: Utifrån stående analys kan man dra slutsatser om att digitalisering har förändrat revisionsprocessens alla delar: planering, granskning och rapporteringen. Digitaliseringen har medfört en ny roll som inkluderar mer rådgivning eftersom fler delar har automatiserats. Det behövs även inkluderas fler och mer uppdaterade kompetenser inom IT för att anpassa sig till de digitala förändringarna. Förslag till fortsatt forskning: För vidare forskning skulle det vara givande att utföra en liknande studie men med ett fokus på kundrelationer inom revisionsbranschen. Detta med tanke på att den nya rollen som rådgivare har haft ett högt fokus i denna studie samt att inkludera fler respondenter för att få en större kontext och kunna dra en högre generalisering inom forskningsområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)