Svenska ishockeyspelares väg till professionell nivå : Vad kännetecknar framgångsrika manliga hockeyspelare i form av deltagande inom TV-pucken, U/J-landslag, studier vid Riksidrottsgymnasium – en studie med fokus på utvecklingsbana och ålderseffekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte Syftet med denna uppsats är att identifiera skillnader mellan manliga professionella svenska ishockeyspelare från säsongen 2017/2018 när det handlar om deltagande inom TV-pucken, ungdoms och juniorlandslag samt studier vid RIG. Vidare avses att undersöka Relative Age Effect (RAE) med syfte att identifiera födelsekvartal bland individerna. Metod I detta arbete har en statistisk analys utförts. Informationen har inhämtats från diverse hemsidor. Eliteprospects och SCB är arbetets största informationskällor. Tillvägagångsättet har bestått av en kvantitativ metod där statistik inhämtats och bearbetats samt kategoriserats, vidare har Chi2-tester genomförts för att undersöka om det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. Resultat Utifrån en kvantitativ undersökning har resultat angående skillnaderna när det handlar om deltagande inom TV-pucken, ungdoms- och juniorlandslag samt studerande vid RIG tagits fram. Utifrån resultaten syns att NHL är den liga som har flest deltagare inom de sammanhang som undersökts procentuellt. Vidare har SHL en större procentandel som deltagit i sammanhangen än vad HA har förutom i TV-pucken där ligorna i princip är likvärdiga. Frågeställningen kring RAE visar att det finns indikationer på att det förekommer i SHL samt HA, dock inte i NHL bland spelarna i urvalsgruppen. Även genomfördes Chi2 tester som utgått från signifikansnivån 0.05 med ett critical value på 7,82 samt 3, 84 beroende på om det använts fyra eller två variabler i uträkningen. Av femton tester har åtta tester varit statistiskt signifikanta i skillnaderna mellan grupperna som jämförts. Slutsatser Utifrån resultaten som tagits fram är det tydligt att det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan ligorna som undersökts. För att nå professionell nivå är det en tydlig fördel att delta i TV-pucken, ungdoms- och juniorlandslag samt studera vid RIG, framförallt om sannolikheten för att ha möjlighet att spela i NHL ska vara hög. Även syns tecken på RAE i SHL och HA, dock skulle en studie med ett större urval där fler idrotter involveras ge möjlighet att generalisera kring hur åldersfördelning ser ut inom professionell idrott generellt.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)