Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i dagens samhälle och uppmärksammas i allt större utsträckning. Uppskattningsvis drabbas en av tre personer av psykisk ohälsa under sin livstid. Psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp som inkluderar olika typer av psykiska besvär och sjukdomar. Sjuksköterskans mål i sin yrkesprofession är att bidra till en god hälsa. För att sjuksköterskan ska kunna göra detta bör vården vara anpassad utifrån patientens individuella tillstånd, där den mellanmänskliga relationen är en grundläggande förutsättning för en god omvårdnad enligt Travelbees teori. Sjuksköterskan behöver ha en bred kompetens för att vården ska bli säker och jämlik. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Metod: En litteraturstudie med integrativ metod där forskningsresultatet från åtta vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats har analyserats. Databaserna CINAHL och PsycINFO har använts i litteratursökningen. Resultat: Det framkommer tre huvudkategorier utifrån sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Den första huvudkategorin är kompetensbrist med subkategorierna okunskap samt brist i utbildningar på sjukhuset. Stigma är den andra huvudkategorin med attityder och rädsla som subkategorier. Den sista huvudkategorin är organisation/vårdmiljö med subkategorierna tidsbrist och bristande samarbete med psykiatrin. Slutsats: Det är av stor vikt att sjuksköterskan kan interagera med patienten, för att ge det stöd och omvårdnad patienten är i behov av. Vidare forskning bör därför rikta in sig på vikten av bemötandet gentemot patienter med psykisk ohälsa samt att implementera kunskaper inom detta område bland sjuksköterskor och övrig vårdpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)